Financiera El Corte Inglés EFC SA (des d'ara endavant Financera) és un establiment financer de crèdit, proveït de CIF: A81322448, inscrit al Registre Mercantil de Madrid: Tom 10.207, Secció 8a; del L. de S. Full M - 162.765, Foli 78 i en el Registre d’EFC del Banc d'Espanya, amb el número 8.805 i subjecte a la supervisió del mateix. Té el domicili social al Carrer Hermosilla, 112. Madrid 28009.

Per l'accés a aquesta adreça, vostè tindrà consideració d'usuari i es presumeix que accepta aquestes condicions generals. La informació continguda en aquest web està destinada al seu ús, bàsicament, per particulars, companyies, societats, trusts, persones físiques o jurídiques o qualsevol altra entitat (en endavant "Persones") amb residència a Espanya o que accedeixin des d'Espanya, per la qual Financera declina tota responsabilitat per l'accés de Persones en jurisdiccions on aquest ús pogués ser contrari a la normativa o regulació.

En cas de no estar d'acord amb aquestes condicions d'ús, preguem abandoni la pàgina web.

Financera ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui correcta, Financera no garanteix que sigui exacta, completa, o actualitzada ni, conseqüentment, ha hi ha de confiar com si ho fos. Financera declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d'aquesta web. El servei ofert per Financera, per mitjà d'aquesta pàgina web, tindrà una durada indefinida. Així mateix, Financera es reserva el dret de suspendre, interrompre o finalitzar el servei ofert a través d'aquesta pàgina web sense previ avís.

Financera no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei ofert a través d'aquesta pàgina web. En la mesura que sigui possible, s'avisarà de les interrupcions del funcionament del servei prestat a través d'aquesta pàgina web.

Financera és el legítim titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta web.

L'accés de l'usuari a aquesta pàgina web o l'ús del servei ofert a través d'ella per Financera serà per a un ús exclusivament privat.

La navegació de l'usuari per aquesta pàgina web no suposa la concessió sobre els drets de propietat industrial, els noms comercials, marques o signes distintius utilitzats en la mateixa.

Queda prohibida la còpia, reproducció, distribució, transformació i explotació de qualsevol dels continguts allotjats en aquesta pàgina web sense l'autorització expressa de Financera.

Financera exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d'accés a la pàgina web, o els errors tant en el contingut com en el servei ofert a través d'aquesta pàgina web.
 • Accions per part de l'usuari o tercers no autoritzats que puguin afectar la privacitat i la seguretat d'aquesta pàgina web.
 • La transmissió d'elements que afectin negativament els sistemes informàtics de Financera o tercers que es puguin veure afectats
 • L'exactitud, exhaustivitat i actualització dels continguts de la pàgina web.

Aquestes condicions d'ús que regulen la prestació del servei ofert per aquesta pàgina web es regeixen per la Legislació Vigent Espanyola, en cas de qualsevol litigi o disputa, ambdues parts renuncien a qualsevol fur que pogués correspondre'ls sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la Vila de Madrid.

Les dades de caràcter personal que siguin facilitades voluntàriament per l'usuari a través del web www.financieraelcorteingles.es seran tractades, com a titular del domini a Internet i responsable del tractament de dades de caràcter personal i per a les següents finalitats específiques d'aquesta direcció, per Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A, amb domicili al Carrer Hermosilla 112, 28009, Madrid, i amb dades de contacte Delegat de Protecció de dades: financiera.protecciondatos@elcorteingles.es

 1. Gestionar consultes, queixes/incidències i reclamacions realitzades per part de l’usuari. Financiera El Corte Inglés realitzarà aquells tractaments de dades necessaris per a l’atenció de la sol·licitud requerida per part de l’usuari. D’aquesta manera, tractarem dades com ara el seu nom, cognoms, e-mail, telèfon, província, codi postal, així com la informació relativa a si l’usuari és client de Financiera El Corte Inglés o no.

  Si fos el cas, Financiera El Corte Inglés comunicarà les dades de l’usuari a aquelles entitats del Grup El Corte Inglés o tercers col·laboradors per a l’atenció de sol·licituds d’informació que requereixin l’usuari (per exemple, quan es tracti de consultes relatives a productes o serveis prestats per aquests tercers, l’atenció dels quals requereixi la comunicació de les dades de l’usuari sol·licitant).

 2. Gestionar les condicions d’accés per part de l’usuari a:
  1. Àrea Privada de Targeta de la Targeta de compra d’El Corte Inglés (àrea privada d’ara en endavant)
  2. Aquells productes i serveis oferts per Financiera El Corte Inglés tant en l’Àrea privada com a través de les divisions de Venda a Distància o comerç electrònic de les empreses del grup El Corte Inglés, així com qualssevol altres en les que Financiera ofereixi els seus productes o serveis.
 3. Control informàtic de la pàgina web. Financiera El Corte Inglés realitzarà aquelles actuacions de vigilància i control d’ús de la pàgina web amb la finalitat de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta (com manipulacions tècniques, modificacions de codi, etc.). Aquest tractament resulta necessari per complir amb aquelles obligacions legals marcades per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, amb la finalitat d’evitar, prevenir i/o detectar qualsevol accés no autoritzat, alteració o pèrdua d’aquella informació relativa a terceres persones diferents a l’usuari que puguin generar per a Financiera El Corte Inglés responsabilitats civils, penals i/o administratives.
 4. Tractament de dades de cookies: la informació relativa a la política de cookies es localitza al següent enllaç https://www.financieraelcorteingles.es/es/corporativas/politica-de-cookies/
 5. Tractament d'informació sobre els atributs del seu dispositiu, entre els quals es troba la IP,considerada dada personal, i dades no personals relatives a la transacció en l'entorn digital amb l'objectiu de prevenir el frau, en collaboració amb IOVATION, empresa radicada als Estats Units i adherida a Privacy Shield. Sempre que vostè hagi donat el seu consentiment en el context de l'acceptació de la installació de cookies.

En el cas que sigui necessari demanar-li el seu consentiment, Financera El Corte Inglés li sol·licitarà l’autorització i l’indicarà la finalitat concreta de la mateixa a través de caselles específiques en formularis en línia.

Al següent apartat de tractament de dades personals l’usuari hi trobarà més informació detallada referida a Protecció de Dades (Responsable del tractament, finalitats, legitimació, destinataris de les dades i com pot, a qualsevol moment, exercir els drets sobre el tractament de les dades. Preguem que la llegeixin detingudament.

Per a Financiera el Corte Inglés l’ús de les seves dades és una qüestió de Transparència.

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A.
Carrer Hermosilla 112, 28009, Madrid.
Contacte Delegat de Protecció de Dades: financiera.protecciondatos@elcorteingles.es

Per què i amb quina legitimació tractem les seves dades personals?

Les seves dades seran tractades per Financiera El Corte Inglés per a:

a) Avaluació de la seva sol·licitud de la Targeta i productes de finançament que hi estiguin vinculats.

A Financiera El Corte Inglés tractarem la informació que vostè ens faciliti i la que obtinguem de la consulta de fitxers interns i externs com ara l’ASNEF, Experian, CIRBE i altres fonts accessibles al públic, de manera que podrem seguir un procediment automatitzat en relació amb patrons comuns per gestionar la seva sol·licitud de la Targeta i productes de finançament que hi estiguin vinculats i verificar i avaluar-ne la solvència i risc creditici. D’aquesta manera podrem portar a terme l’estudi de l’operació sol·licitada a través de qualsevol canal habilitat amb aquesta finalitat, presencial o a distància, inclosos els canals digitals i les divisions de Venda a Distància o comerç electrònic de les empreses del Grupo El Corte Inglés, així com qualsevol altra en què Financiera ofereixi els seus productes o serveis, i aprovar-la o denegar-la segons els criteris de risc que aquesta entitat té establerts, complint així amb la nostra normativa sectorial.

Enregistrarem i guardarem la seva veu i imatge si ens en dona el consentiment de forma expressa, per poder identificar-lo si ens sol·licita la Targeta a través d’un canal no presencial. És un requisit imprescindible per tramitar la sol·licitud de manera no presencial.

Igualment, gravarem la seva veu i conservarem la conversa telefònica quan així l’hi indiquem de manera expressa, tant per mantenir la qualitat del servei com per poder fer servir les gravacions com a prova, sigui en seu judicial o extrajudicialment, en cas necessari.

Així mateix, Financiera El Corte Inglés consultarà el seu comportament històric en les operacions que hagi pogut subscriure, en vigor o ja finalitzades, incloent-hi possibles impagaments ja regularitzats, sempre que el seu contracte de la Targeta sigui vigent

Totes aquestes mesures són necessàries per atendre i decidir sobre la seva sol·licitud de la Targeta i tenen la base de legitimació en la formalització i el desenvolupament d’aquest contracte, per la qual cosa és necessari que ens faciliti les dades requerides al formulari de sol·licitud.

Financiera El Corte Inglés custodiarà i consultarà l’històric de les seves dades un cop finalitzada la relació contractual de la Targeta, durant 6 anys per a les finalitats descrites en aquest apartat amb base a l’interès legítim

b) Gestió, manteniment i control de la relació contractual relativa a la Targeta i productes que hi estiguin vinculats.

Si la sol·licitud de la Targeta és acceptada, tractarem les seves dades per a fer-ne l’emissió, la gestió i el manteniment per al registre i cobrament de les operacions que es facin amb ella, així com per portar a terme les diferents comunicacions que calgués mantenir amb vostè a fi de gestionar l’execució del contracte.

Així mateix, per a la contractació, manteniment i correcte compliment del contracte de la Targeta i els productes que hi estiguin vinculats, així com l’operativa de venda del Grupo El Corte Inglés i la gestió del Servei d’Atenció al Client, és necessari l’intercanvi de determinades dades seves entre Financiera i les empreses del Grupo ECI. En cas contrari, no es podrà emetre la Targeta.

c) Prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com d’altres obligacions legals.

Financiera El Corte Inglés tractarà les seves dades per complir determinades obligacions legals de control intern i supervisió, imposades per la Llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, i la Llei 10/2014, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.

Així mateix, Financiera El Corte Inglés està obligada a enviar a la Central de Riesgos del Banco de España (CIRBE) la informació sobre els productes contractats per vostè, la seva capacitat de recuperació i, si escau, possibles incompliments per part seva.

De la mateixa manera, la normativa mencionada obliga la Financiera El Corte Inglés a obtenir per part seva la informació de la seva activitat econòmica i a fer-ne una comprovació tant quan s’estableixen relacions de negoci com periòdicament per poder-la actualitzar degudament.

Només amb el seu consentiment exprés i amb aquesta finalitat exclusiva de verificació de la informació facilitada, Financiera El Corte Inglés sol·licitarà aquesta informació en nom seu a la Tresoreria General de la Seguretat Social.

En cas que les dades que vostè ha facilitat per a la concessió del finançament no es corresponguin a les que consten a la Tresoreria General de la Seguretat Social, Financiera El Corte Inglés traslladarà a la Tresoreria General de la Seguretat Social la informació necessària que se li requereixi per dur a terme les verificacions i comprovacions necessàries per a la protecció de la seguretat de la informació de la Seguretat Social i prevenció del frau.

Les dades que obtinguem de la Tresoreria General de la Seguretat Social es faran servir exclusivament per a la gestió que hem indicat abans.

En cas d’incompliment d’aquesta obligació per part de Financiera El Corte Inglés i/o del personal que hi ofereix els seus serveis, s’executaran totes les actuacions que es preveuen a la normativa de protecció de dades vigent en cada moment.

d) Detecció de possibles intents de frau.

Financiera El Corte Inglés podrà consultar les seves dades en fonts internes per crear una llista o sistema d’alertes que ens permeti advertir-lo de possibles incongruències o irregularitats que detectem en la documentació i informació que ens faciliti. En tal cas, i tret que concorri una circumstància d’interès públic, l’informarem d’aquest fet i, si fos necessari, li requerirem informació addicional. Així mateix, i fins que efectuem les comprovacions oportunes, es paralitzarà l’estudi de l’operació. Tot això es portarà a terme tant en el seu propi interès legítim com en el de Financiera El Corte Inglés, que consisteix a intentar detectar i evitar possibles intents de frau.

D’altra banda, Financiera El Corte Inglés podrà consultar, amb aquest objecte, fonts externes, com ara Confirma Sistemas de Información, S.L., amb domicili a l’Av. de la Industria, 18, 28760, Tres Cantos, Madrid, que actuarà com a encarregat del tractament, així com de comunicar dades al seu Fitxer, que podran ser cedides a les entitats adherides al Reglament del Fitxer de Confirma. Per tenir més informació sobre el tractament que Confirma fa de les seves dades, pot recórrer a www.confirmasistemas.es, o a través de correu electrònic a l’adreça dpo@confirmasistemas.es

Tot el que s’indica en aquest apartat es portarà a terme per a l’interès legítim d’evitar possibles intents de frau si hi ha noves sol·licituds de finançament, així com per complir la normativa de valoració de risc.

Així mateix, Financiera El Corte Inglés, en col·laboració amb Iovation Inc. farà un tractament de la informació dels atributs del seu dispositiu entre els quals hi ha l’adreça IP, considerada una dada personal, i dades no personals relatives a la transacció en l’entorn digital mitjançant la instal·lació de cookies o identificadors en línia, que el poden arribar a geolocalitzar, amb l’objectiu de prevenir el frau a través del reconeixement de dispositius. Per poder dur a terme aquesta anàlisi, se li requerirà el consentiment en el context de la instal·lació de cookies als nostres canals digitals, inclosos els canals digitals i les divisions de Venda a Distància o comerç electrònic de les empreses del Grupo El Corte Inglés quan se sol·liciti la contractació o l’ús dels productes de Financiera El Corte Inglés.

e) Possibles impagaments.

En cas que hi hagi possibles impagaments per part seva, es comunicaran a entitats de solvència patrimonial, Experian Bureau de Crédito, S.A. responsable del Fitxer de solvència patrimonial BADEXCUG, i Equifax Ibérica, S.L. responsable del Fitxer ASNEF, complint així degudament els procediments, drets i garanties que a cada moment estableixi i li reconegui la legislació vigent en la matèria. Per tenir més informació sobre el tractament de dades dels Fitxers, consulti www.experian.es/informacion-detalle-tratamientos i www.equifax.es/ederechos respectivament.

El que s’ha dit anteriorment es durà a terme segons l’interès legítim de Financiera El Corte Inglés de complir amb un control del risc adequat, així com perquè terceres entitats financeres puguin conèixer l’existència d’impagaments si es fan noves sol·licituds de finançament.

f) Cessions de deute i titulacions.

En cas que Financiera El Corte Inglés decideixi cedir a tercers la gestió de determinades carteres de deute, l’informem que, d’acord amb la normativa aplicable, això comportarà la cessió de les dades personals que hi estiguin associades.

Així mateix, Financiera El Corte Inglés podrà cedir el crèdit i els drets derivats d’aquest contracte a un tercer, tot complint degudament els procediments, drets i garanties que a cada moment estableixi i reconegui la legislació vigent en la matèria. Això comportarà la cessió de les dades personals associades a aquest crèdit i drets que se’n derivin

g) Accions comercials personalitzades per part de Financiera El Corte Inglés per la seva condició de Titular de la Targeta.

Financiera El Corte Inglés podrà remetre-li comunicacions comercials personalitzades per la seva condició de Titular de Targeta de Compra El Corte Inglés, prèviament adaptades al seu perfil segons al seu interès legítim i a l’empara de l’article 21.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, fent servir només fonts internes, seguint un procediment automatitzat en relació amb patrons comuns i consultant l’històric de les seves dades mentre segueixi en vigor el contracte de la Targeta. En qualsevol cas, sempre podrà oposar-se a aquest tractament, en els termes de l’apartat 5.

Si vostè ens dona el seu consentiment, Financiera El Corte Inglés podrà remetre-li comunicacions comercials personalitzades per la seva condició de Titular de Targeta de Compra El Corte Inglés segons el seu perfil de solvència i risc que Financiera El Corte Inglés elabori, recorrent a fitxers externs (de solvència o de tercers), o bé a fonts accessibles al públic, per qualsevol canal disponible incloent-hi mitjans electrònics, fins i tot un cop extingida la relació contractual amb la Targeta.

h) Cessió de les seves dades a les empreses del Grupo El Corte Inglés per al desenvolupament d’accions comercials o publicitàries basades en el seu perfil.

Si vostè ens en dona el seu consentiment, Financiera El Corte Inglés podrà cedir les seves dades personals a les empreses del Grupo El Corte Inglés perquè duguin a terme accions comercials dels seus productes i serveis d’acord amb els seus interessos i característiques personals, mitjançant processos automatitzats, a través de correu, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà electrònic. Per arribar a conèixer els seus interessos, podria ser que el Grupo El Corte Inglés avalués el seu perfil.

Pot consultar les empreses del Grupo El Corte Inglés així com les seves activitats a l’adreça següent: https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Financiera El Corte Inglés tractarà les seves dades mentre el seu contracte de la Targeta estigui en vigor.

Financiera El Corte Inglés tractarà les dades que ens faciliti en una Sol·licitud de Targeta de Compra El Corte Inglés per qualsevol canal dels que estiguin habilitats durant catorze (14) die.

Si la seva sol•licitud és aprovada però no activa la Targeta, o l'hi denega Financiera, mantindrem tant la sol·licitud com les dades que hi constin bloquejades durant sis (6) anys, seguint el que diu la normativa vigent. Després d’aquest període, suprimirem les seves dades personals.

Un cop extingida la relació contractual, mantindrem bloquejades les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal que, amb caràcter general, són de deu (10) anys, per aplicació de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • A Logalty Servicios de Tercero de Confianza, S.L. o altres que en un futur puguin intervenir per a la perfecció del Contracte de Targeta de Compra El Corte Inglés i Comerç Electrònic si el subscriu de forma electrònica, per a la generació i custòdia de la prova electrònica de la perfecció contractual.
 • A tercers, com per exemple organismes públics, Agència Tributària, Jutges i Tribunals, en compliment de la normativa aplicable
 • A CIRBE, en compliment de la normativa aplicable.
 • A Experian Bureau de Crédito, S.A. responsable del Fitxer de solvència patrimonial BADEXCUG, i a Equifax Ibérica, S.L. responsable del Fitxer ASNEF, en cas de l’impagament i segons l’interès legítim. Per tenir més informació del tractament de dades dels Fitxers, pot consultar els webs www.experian.es/informacion-detalle-tratamientos i www.equifax.es/ederechos, respectivament.
 • A entitats de prevenció de frau per prevenir-lo segons l’interès legítim.
 • Només amb el seu consentiment, a la Tresoreria General de la Seguretat Social, amb vista a la protecció de la seguretat de la informació de la Seguretat Social i la prevenció del frau.
 • A tercers cessionaris del crèdit i dels drets d’aquest contracte, d’acord amb la legislació vigent.
 • A empreses encarregades de la gestió de carteres de deute, segons la normativa aplicable.
 • A Societats del Grupo El Corte Inglés per a l’execució del contracte, l’operativa de venda i la gestió del servei d’atenció al client de qualsevol producte de Financiera i empreses del Grupo ECI.
 • Només amb el seu consentiment, a societats del Grupo El Corte Inglés perquè li enviïn comunicacions comercials o publicitàries sobre els seus productes i serveis. Pot consultar les empreses del Grupo El Corte Inglés així com les seves activitats a l’adreça següent: www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/
 • Només amb el seu consentiment a Equifax-Iovation Inc., empresa amb seu als Estats Units i adherida a Privacy Shield, per al Servei que a Espanya distribueix Equifax, amb l’objectiu de gestionar la informació referida al comportament digital per a la prevenció del frau mitjançant les anàlisis de les dades tècniques del dispositiu des del qual se sol·licita la contractació o l’ús dels productes de Financiera El Corte Inglés. Per tenir més informació sobre el tractament que fa Equifox-Iovation Inc. de les seves dades, pot visitar www.iovation.com.

A més a més, Financiera El Corte Inglés compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades personals i que les tractaran en nom i a compte de Financiera El Corte Inglés, com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Entre els proveïdors hi ha l’empresa “Equifax Ibérica S.L.”, encarregada del tractament de dades que ha subcontractat amb Equifax Inc., amb seu als Estats Units. La transferència internacional de dades l’ha autoritzat degudament l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a través de la Resolució número TI/22/2016.

Financiera El Corte Inglés segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis amb la finalitat d’acomplir a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i es compromet a subscriure amb ells el contracte de tractament de dades corresponent, mitjançant el qual els imposarà, entre d’altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades de Financiera El Corte Inglés i suprimir o retornar les dades a Financiera El Corte Inglés un cop finalitzi la prestació dels serveis.

En concret, Financiera El Corte Inglés contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors que duguin a terme la seva activitat, a títol enunciatiu i no limitatiu, en els sectors següents: serveis de logística, assessorament jurídic, homologació de proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de serveis de missatgeria instantània, empreses de gestió i manteniment d’infraestructures i empeses de serveis de centre de trucades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Financiera El Corte Inglés estem tractant o no dades personals que el concerneixen i, si és el cas, a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • Vostè tindrà dret a impugnar la decisió sobre la seva valoració creditícia que s’hagi adoptat de manera íntegrament automatitzada. Per exercir aquest dret podrà sol·licitar la intervenció personal d’un dels nostres analistes i expressar el seu punt de vista perquè s’avaluï de nou la seva sol·licitud.
 • Per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb finalitat de màrqueting directe i a l’elaboració de perfils amb aquesta finalitat. En aquest cas, Financiera El Corte Inglés deixarà de tractar les dades, si no és per motius legítims o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions
 • Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè siguin remeses directament a l’entitat designada en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Vostè, d’ara endavant, pot retirar el consentiment atorgat per al tractament.
 • Si vostè vol interposar una reclamació sobre el tractament de les seves dades, podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de Financiera El Corte Inglés.

Per a l’exercici dels drets esmentats en aquest apartat, es pot dirigir per escrit al Delegat de Protecció de Dades de Financiera El Corte Inglés, acreditant la seva identitat (DNI o Targeta de Residència), a través dels canals següents:

Té a la seva disposició un formulari d’exercici de drets que pot sol·licitar al servei d’atenció al client d’El Corte Inglés, o descarregar-lo a www.financieraelcorteingles.es/es/corporativas/aviso-legal/.

Així mateix, podrà posar-se en contacte amb nosaltres al número de telèfon 913 779 779

 • Podrà reclamar a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, escrivint directament a c/ Jorge Juan, 6, 28001 Madrid, o a través del web https://www.agpd.es
Descarregar PDF

(és necessari tenir Acrobat Reader per visualitzar el document)