Financiera El Corte Inglés EFC SA (des d'ara endavant Financera) és un establiment financer de crèdit, proveït de CIF: A81322448, inscrit al Registre Mercantil de Madrid: Tom 10.207, Secció 8a; del L. de S. Full M - 162.765, Foli 78 i en el Registre d’EFC del Banc d'Espanya, amb el número 8.805 i subjecte a la supervisió del mateix. Té el domicili social al Carrer Hermosilla, 112. Madrid 28009.

Per l'accés a aquesta adreça, vostè tindrà consideració d'usuari i es presumeix que accepta aquestes condicions generals. La informació continguda en aquest web està destinada al seu ús, bàsicament, per particulars, companyies, societats, trusts, persones físiques o jurídiques o qualsevol altra entitat (en endavant "Persones") amb residència a Espanya o que accedeixin des d'Espanya, per la qual Financera declina tota responsabilitat per l'accés de Persones en jurisdiccions on aquest ús pogués ser contrari a la normativa o regulació.

En cas de no estar d'acord amb aquestes condicions d'ús, preguem abandoni la pàgina web.

Financera ha obtingut la informació i els materials inclosos a la web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s'han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui correcta, Financera no garanteix que sigui exacta, completa, o actualitzada ni, conseqüentment, ha hi ha de confiar com si ho fos. Financera declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la informació continguda en les pàgines d'aquesta web. El servei ofert per Financera, per mitjà d'aquesta pàgina web, tindrà una durada indefinida. Així mateix, Financera es reserva el dret de suspendre, interrompre o finalitzar el servei ofert a través d'aquesta pàgina web sense previ avís.

Financera no garanteix la disponibilitat ni continuïtat del servei ofert a través d'aquesta pàgina web. En la mesura que sigui possible, s'avisarà de les interrupcions del funcionament del servei prestat a través d'aquesta pàgina web.

Financera és el legítim titular dels drets de propietat intel·lectual i industrial continguts en aquesta web.

L'accés de l'usuari a aquesta pàgina web o l'ús del servei ofert a través d'ella per Financera serà per a un ús exclusivament privat.

La navegació de l'usuari per aquesta pàgina web no suposa la concessió sobre els drets de propietat industrial, els noms comercials, marques o signes distintius utilitzats en la mateixa.

Queda prohibida la còpia, reproducció, distribució, transformació i explotació de qualsevol dels continguts allotjats en aquesta pàgina web sense l'autorització expressa de Financera.

Financera exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de qualsevol naturalesa eventualment derivats de:

 • La interrupció del funcionament o la manca de disponibilitat d'accés a la pàgina web, o els errors tant en el contingut com en el servei ofert a través d'aquesta pàgina web.
 • Accions per part de l'usuari o tercers no autoritzats que puguin afectar la privacitat i la seguretat d'aquesta pàgina web.
 • La transmissió d'elements que afectin negativament els sistemes informàtics de Financera o tercers que es puguin veure afectats
 • L'exactitud, exhaustivitat i actualització dels continguts de la pàgina web.

Aquestes condicions d'ús que regulen la prestació del servei ofert per aquesta pàgina web es regeixen per la Legislació Vigent Espanyola, en cas de qualsevol litigi o disputa, ambdues parts renuncien a qualsevol fur que pogués correspondre'ls sotmetent-se als Jutjats i Tribunals de la Vila de Madrid.

Les dades de caràcter personal que siguin facilitades voluntàriament per l'usuari a través del web www.financieraelcorteingles.es seran tractades, com a titular del domini a Internet i responsable del tractament de dades de caràcter personal i per a les següents finalitats específiques d'aquesta direcció, per Financiera El Corte Inglés E.F.C., S.A, amb domicili al Carrer Hermosilla 112, 28009, Madrid, i amb dades de contacte Delegat de Protecció de dades: financiera.protecciondatos@elcorteingles.es

 1. Gestionar consultes, queixes/incidències i reclamacions realitzades per part de l’usuari. Financiera El Corte Inglés realitzarà aquells tractaments de dades necessaris per a l’atenció de la sol·licitud requerida per part de l’usuari. D’aquesta manera, tractarem dades com ara el seu nom, cognoms, e-mail, telèfon, província, codi postal, així com la informació relativa a si l’usuari és client de Financiera El Corte Inglés o no.

  Si fos el cas, Financiera El Corte Inglés comunicarà les dades de l’usuari a aquelles entitats del Grup El Corte Inglés o tercers col·laboradors per a l’atenció de sol·licituds d’informació que requereixin l’usuari (per exemple, quan es tracti de consultes relatives a productes o serveis prestats per aquests tercers, l’atenció dels quals requereixi la comunicació de les dades de l’usuari sol·licitant).

 2. Gestionar les condicions d’accés per part de l’usuari a:
  1. Àrea Privada de Targeta de la Targeta de compra d’El Corte Inglés (àrea privada d’ara en endavant)
  2. Aquells productes i serveis oferts per Financiera El Corte Inglés tant en l’Àrea privada com a través de les divisions de Venda a Distància o comerç electrònic de les empreses del grup El Corte Inglés, així com qualssevol altres en les que Financiera ofereixi els seus productes o serveis.
 3. Control informàtic de la pàgina web. Financiera El Corte Inglés realitzarà aquelles actuacions de vigilància i control d’ús de la pàgina web amb la finalitat de prevenir i detectar qualsevol utilització fraudulenta (com manipulacions tècniques, modificacions de codi, etc.). Aquest tractament resulta necessari per complir amb aquelles obligacions legals marcades per la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, amb la finalitat d’evitar, prevenir i/o detectar qualsevol accés no autoritzat, alteració o pèrdua d’aquella informació relativa a terceres persones diferents a l’usuari que puguin generar per a Financiera El Corte Inglés responsabilitats civils, penals i/o administratives.
 4. Tractament de dades de cookies: la informació relativa a la política de cookies es localitza al següent enllaç https://www.financieraelcorteingles.es/es/corporativas/politica-de-cookies/
 5. Tractament d'informació sobre els atributs del seu dispositiu, entre els quals es troba la IP,considerada dada personal, i dades no personals relatives a la transacció en l'entorn digital amb l'objectiu de prevenir el frau, en collaboració amb IOVATION, empresa radicada als Estats Units i adherida a Privacy Shield. Sempre que vostè hagi donat el seu consentiment en el context de l'acceptació de la installació de cookies.

  En el cas que sigui necessari demanar-li el seu consentiment, Financera El Corte Inglés li sol·licitarà l’autorització i l’indicarà la finalitat concreta de la mateixa a través de caselles específiques en formularis en línia.

Al següent apartat de tractament de dades personals l’usuari hi trobarà més informació detallada referida a Protecció de Dades (Responsable del tractament, finalitats, legitimació, destinataris de les dades i com pot, a qualsevol moment, exercir els drets sobre el tractament de les dades. Preguem que la llegeixin detingudament.

Per a Financiera el Corte Inglés l’ús de les seves dades és una qüestió de Transparència.

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?

Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A.
Carrer Hermosilla 112, 28009, Madrid.
Contacte Delegado de Protecció de Dades: financiera.protecciondatos@elcorteingles.es

Per què i amb quina legitimació tractem les seves dades personals?

Les seves dades seran tractades per Financiera El Corte Inglés per a:

a) Avaluació de la seva sol·licitud de la Targeta i productes de finançament que hi estiguin vinculats.

A Financiera El Corte Inglés tractarem la informació que vostè ens faciliti, i la que obtindrem de la consulta de fitxers interns i externs tals com ara l’ASNEF, Experian, CIRBE i altres fonts accessibles al públic, de manera que podrem seguir un procediment automatitzat en relació amb patrons comuns per gestionar la seva sol·licitud de la Targeta i productes de finançament que hi estiguin vinculats i verificar i avaluar la seva solvència i risc creditici. D’aquesta manera podrem portar a terme l’estudi de l’operació sol·licitada i aprovar-la o denegar-la segons criteris de risc que aquesta entitat té establerts, complint així amb la nostra normativa sectorial.

Igualment, gravarem la seva veu i conservarem la conversa telefònica quan així ho indiquem de manera expressa, tan per mantenir la qualitat del servei com per poder utilitzar les gravacions com a prova, ja sigui en seu judicial o extrajudicialment, en cas necessari.

Així mateix, Financiera El Corte Inglés consultarà el seu comportament història en les operacions que hagi pogut subscriure, en vigor o ja finalitzades, incloent-hi possibles impagaments ja regularitzats, sempre que el seu contracte de la Targeta estigui vigent.

Totes aquestes mesures són necessàries per atendre i decidir sobre la seva sol·licitud de la Targeta i tenen la seva base de legitimació en la formalització i desenvolupament d’aquest contracte, per la qual cosa és necessari facilitar les dades requerides al formulari de sol·licitud.

Financiera El Corte Inglés custodiarà i consultarà l’històric de les seves dades un cop finalitzada la relació contractual de la Targeta, durant 6 anys per les finalitats descrites en aquest apartat amb base a l’interès legítim.

b) Gestió, manteniment i control de la relació contractual relativa a la Targeta i productes que hi estiguin vinculats.

Si la sol·licitud de la Targeta és acceptada, tractarem les seves dades per a la seva emissió, gestió i manteniment per al registre i cobrament de les operacions que amb ella es facin, així com per portar a terme les diferents comunicacions que fos necessari mantenir amb vostè amb el fi de gestionar l’execució del contracte.

Així mateix, per a la contractació, manteniment i correcte compliment del contracte de la Targeta i els productes que hi estiguin vinculats, així com la pròpia operativa de venda del Grupo El Corte Inglés i la gestió del Servei d’Atenció al Client, és necessari l’intercanvi de determinades dades relatives a vostè entre Financiera i les empreses del Grup ECI. En cas contrari no es podrà emetre la Targeta.

c) Prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com d’altres obligacions legals.

Financiera El Corte Inglés tractarà les seves dades per complir determinades obligacions legals de control intern i supervisió, imposades per la llei 10/2010 de prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, i la llei 10/2014, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.

Així mateix, Financiera El Corte Inglés està obligada a enviar a la Central de Riesgos del Banco de España (CIRBE) la informació sobre els productes contractats per vostè, la seva capacitat de recuperació i, en tal cas, possibles incompliments per part seva.

d) Detecció de possibles intents de frau.

Financiera El Corte Inglés podrà consultar les seves dades a fonts internes per crear una llista o sistema d’alertes que ens permeti advertir-li de possibles incongruències o irregularitats que detectem en la documentació i informació que ens faciliti. En tal cas, i tret que concorri una circumstància d’interès públic, l’informarem d’aquest fet i, si fos necessari, li requerirem informació addicional. Així mateix, i fins que efectuem les comprovacions oportunes, es paralitzarà l’estudi de l’operació. Tot això es portarà a terme tan en el seu propi interès legítim com en el de Financiera El Corte Inglés, consistent a intentar detectar i evitar possibles intents de frau.

D’altra banda, Financiera El Corte Inglés podrà consultar, amb aquest objecte, fonts externes, tals com Confirma Sistemas de Información, S.L., amb domicili a l’Av. de la Industria, 18, TRES CANTOS (28760) MADRID., que actuarà com a encarregat del tractament, així com comunicar dades al seu Fitxer que podran ser cedits a les entitats adherides al Reglament del Fitxer de Confirma. Per a més informació sobre el tractament que Confirma fa de les seves dades pot recórrer a www.confirmasistemas.es, , o a través de correu electrònic a l’adreça dpo@confirmasistemas.es

Tot allò indicat en aquest apartat es portarà a terme en base a l’interès legítim per evitar possibles intents de frau davant noves sol·licituds de finançament, així com per complir la normativa de valoració de risc.

e) Possibles impagaments.

En cas de produir-se possibles impagaments per part seva, es comunicarà a entitats de solvència patrimonial, complint així degudament els procediments, drets i garanties que a cada moment estableixi i li reconegui la legislació vigent en la matèria.

El que s’ha dit anteriorment es durà a terme en base a l’interès legítim de Financiera El Corte Inglés, de complir amb un control del risc adequat, així com perquè terceres entitats financeres puguin conèixer l’existència d’impagaments davant noves sol·licituds de finançament.

f) Cessions de deute i titulacions.

En cas que Financiera El Corte Inglés decideixi cedir a tercers la gestió de determinades carteres de deute, se l’informa que, conforme a la normativa aplicable, això comportarà la cessió de dades personals que hi estiguin associades.

Així mateix, Financiera El Corte Inglés podrà cedir el crèdit i els drets derivats d’aquest contracte a un tercer, tot complint degudament els procediments, drets i garanties que a cada moment estableixi i reconegui la legislació vigent en la matèria. Això comportarà la cessió de les dades personals associades a aquest crèdit i drets que se’n derivin.

g) Accions comercials personalitzades per part de Financiera El Corte Inglés per la seva condició de Titular de la Targeta.

Financiera El Corte Inglés podrà remetre-li comunicacions comercials personalitzades per condició de Titular de Targeta de Compra El Corte Inglés, prèviament adaptades al seu perfil en base al seu interès legítim i a l’ampra de l’article 21.2 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, fent servir per això només fonts internes, seguint un procediment automatitzat en relació a patrons comuns i consultant l’històric de les seves dades mentre segueixi en vigor el contracte de la Targeta. En qualsevol cas, sempre podrà oposar-se a aquest tractament, en els termes de l’apartat 5.

Si vostè ens dóna el seu consentiment, Financiera El Corte Inglés podrà remetre-li comunicacions comercials personalitzades per la seva condició de Titular de Targeta de Compra El Corte Inglés amb base al perfil de solvència i risc que Financiera El Corte Inglés elabori de vostè, recorrent a fitxers externs (de solvència o de tercers), o bé a fonts accessibles al públic, per qualsevol canal disponible incloent-hi mitjans electrònics, fins i tot un cop extingida la relació contractual amb la Targeta.

h) Cessió de les seves dades a les empreses del Grup El Corte Inglés per al desenvolupament d’accions comercials o publicitàries basades en el seu perfil.

Si vostè ens dóna el seu consentiment, Financiera El Corte Inglés podrà cedir les seves dades personals i les obtingudes en base al seu perfil financer a les empreses del Grup El Corte Inglés per a la realització d’accions comercials per part d’aquestes dels seus productes i serveis d’acord amb els seus interessos i característiques personals, mitjançant processos automatitzats, a través de correu, fax, SMS, correu electrònic i qualsevol mitjà electrònic. Per arribar a conèixer els seus interessos, el Grup El Corte Inglés podria avaluar el seu perfil.

Pot consultar les empreses del Grup El Corte Inglés així com les seves activitats a l’adreça següent: https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/

Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Financiera El Corte Inglés tractarà les seves dades mentre el seu contracte de la Targeta estigui en vigor. Un cop extingida la relació contractual, mantindrem bloquejades les seves dades personals durant els terminis de prescripció legal que, amb caràcter general, són deu (10) anys, per aplicació de la normativa de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

 • A tercers tals com organismes públics, Agència Tributària, Jutges i Tribunals, en compliment de la normativa aplicable.
 • A CIRBE, en compliment de la normativa aplicable.
 • Als fitxers comuns de solvència patrimonial en cas d’impagament.
 • A entitats de prevenció de frau per a la seva prevenció en base a l’interès legítim de Financiera El Corte Inglés.
 • A tercers cessionaris del crèdit i dels drets d’aquest contracte, d’acord amb la legislació vigent.
 • A empreses encarregades de la gestió de carteres de deute.
 • Al Grup El Corte Inglés per a l’operativa de venda i la gestió del Servei d’Atenció al Client en base a l’execució de contracte i les seves obligacions legals.
 • Només amb el seu consentiment, a empreses del Grup El Corte Inglés per a l’enviament per part seva de comunicacions comercials o publicitàries.

Pot consultar les empreses del Grup El Corte Inglés així com les seves activitats a l’adreça següent: https://www.elcorteingles.es/informacioncorporativa/es/

A més a més, Financiera El Corte Inglés compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que podran tenir accés a les seves dades personals i que els tractaran en nom i a compte de Financiera El Corte Inglés, com a conseqüència de la seva prestació de serveis.

Financiera El Corte Inglés segueix uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis amb la finalitat de donar compliment a les seves obligacions en matèria de protecció de dades, i es compromet a subscriure amb ells el corresponent contracte de tractament de dades, mitjançant el qual les imposarà, entre d’altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives apropiades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades de Financiera El Corte Inglés; i suprimir o retornar les dades a Financiera El Corte Inglés un cop finalitzi la prestació dels serveis.

En concret, Financiera El Corte Inglés contractarà la prestació de serveis per part de tercers proveïdors, empreses de serveis professionals multidisciplinars, empreses relacionades amb el manteniment, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, prestadors de serveis de missatgeria instantània, empreses de gestió i manteniment d’infraestructures i empeses de serveis de centre de trucades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Vostè té dret a obtenir confirmació sobre si a Financiera El Corte Inglés estem tractant o no dades personals que li concerneixin i, en tal cas, a accedir a les seves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en tal cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les que van ser recollides. En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

  En determinades circumstàncies, vostè podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

 • Vostè tindrà dret a impugnar la decisió sobre la seva valoració creditícia que s’hagi adoptat de manera íntegrament automatitzada. Per exercitar aquest dret podrà sol·licitar la intervenció personal d’un dels nostres analistes i a expressar el seu punt de vista, perquè s’avaluï de nou la seva sol·licitud.
 • Per motius relacionats amb la seva situació particular, vostè podrà oposar-se en qualsevol moment al tractament de les seves dades amb finalitat de màrqueting directe i a l’elaboració de perfils amb aquesta finalitat. En tal cas, Financiera El Corte Inglés deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims o l’exercici de la defensa de possibles reclamacions.
 • Vostè podrà sol·licitar la portabilitat de les seves dades perquè aquestes siguin remeses directament a l’entitat designada per ell en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica.
 • Vostè pot des d’aquest moment i en qualsevol altre posterior retirar el consentiment atorgat per al tractament.
 • Si vostè vol interposar una reclamació sobre el tractament de les seves dades, podrà dirigir-se al Delegat de Protecció de Dades de Financiera El Corte Inglés.

Per a l’exercici dels drets esmentats en aquest apartat vostè pot dirigir-se mitjançant un escrit al Delegat de Protecció de Dades de Financiera El Corte Inglés, acreditant la seva identitat (DNI o Targeta de Residència), a través dels canals següents:

Així mateix, podrà posar-se en contacte amb nosaltres al núm. de telèfon 900 184 184

 • Vostè podrà reclamar davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (Autoritat de Control competent en aquesta matèria), especialment si no ha obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, mitjançant un escrit dirigit a l’agència a C/ Jorge Juan, número 6, 28001 – Madrid o a través de la web: https://www.agpd.es
Descarregar PDF

(és necessari tenir Acrobat Reader per visualitzar el document)

Descarregar PDF

(és necessari tenir Acrobat Reader per visualitzar el document)