Títol I

De la constitució de la societat

Article 1.- Denominació
La Societat Mercantil Anònima. FINANCIERA EL CORTE INGLÉS EFC, SA es regirà per les disposicions d’aquests estatuts i, el no previst en ells, pels preceptes de la Llei de Societats Anònimes i altres disposicions legals que li siguin d'aplicació.
Article 2.- Objecte social
Constitueix l’objecte de la societat:
 1. Com a exclusiu, l'activitat pròpia d'un establiment financer de crèdit, circumscrit a les següents activitats principals:
  • Les de préstec i crèdit, incloent crèdit al consum, crèdit hipotecari i el finançament de transaccions comercials.
  • Les de factoring, amb o sense recurs, i les activitats complementàries de la mateixa, tals com les d'investigació i classificació de la clientela, comptabilització de deutors i, en general, qualsevol altra activitat que tendeixi a afavorir l'administració, avaluació, seguretat i finançament dels crèdits nascuts en el tràfic mercantil nacional o internacional, que els siguin cedits.
  • L'emissió i la gestió de targetes de crèdit.
  • La concessió d'avals i de garanties i de subscripció de compromisos similars.
 2. Com a activitats accessòries, podrà realitzar qualssevol altres que siguin necessàries per a un millor exercici de l’activitat principal.
Article 3.- Durada
La durada de la societat s'estableix per temps indefinit.
Article 4.- Començament de les operacions
La societat començarà les operacions el dia següent de la inscripció al Registre especial del Banc d'Espanya.
Article 5.- Domicili social
El domicili social es fixa a Madrid, carrer d'Hermosilla, 112.

Correspon a l'Òrgan d'Administració el trasllat del domicili dins el mateix terme municipal, així com la creació, la supressió o el trasllat de sucursals, agències o delegacions, tant en territori nacional com estranger, que el desenvolupament de l'activitat de l'empresa faci necessari o competent.

Títol II

Del capital social i les accions

Article 6.- Capital Social
El capital social es fixa en CENT SEIXANTA-TRES MILIONS VUIT-CENTS MIL EUROS (163.800.000 €), totalment subscrit i desemborsat; i dividit i representat per vint-i-set milions tres-centes mil (27.300.000) accions ordinàries, nominatives, d'una sola classe i sèrie, de sis euros de valor nominal cadascuna d'elles, numerades correlativament de l'1 al 27.300.00, ambdós inclosos.
Article 7.- Representació de les accions
Les accions estaran representades per títols que podran ser múltiples, que contindran necessàriament les mencions assenyalades com a mínimes per la llei.
Article 8- Usdefruit i pignoració d'accions
En ambdós supòsits s'estarà a les prescripcions legals establertes a l'efecte. Aquest gravamen o pignoració estarà condicionat, fins al terme del segon exercici anual complet de l'activitat, a la prèvia autorització del Banc d'Espanya.
Article 9- Transmissió d'accions
Les accions d'aquesta societat seran transmissibles per qualsevol dels mitjans hàbils a Dret, no obstant això, la transmissibilitat entre vius de les accions de la societat resultarà condicionada, fins al terme del segon exercici anual complet de l'activitat, a la prèvia autorització del Banc d'Espanya.
Títol III

De l'administració de la societat

Article 10.- Administració i representació
La societat estarà regida per:
 1. L'Assemblea o Junta General d'Accionistes.
 2. El Consell d'Administració.
 3. La Gerència.
Les atribucions, la missió, els nomenaments i el règim de tots i cadascun d'aquests òrgans es detallen a continuació en els articles següents.
 1. De la junta general
  Article 11.- Naturalesa i competència
  L'Assemblea General d'Accionistes, representa tota la massa social i, per tant, els acords que s'hi adoptin, dins de les condicions assenyalades per aquests Estatuts, obligaran tots els socis, tant els presents com els absents i encara els dissidents.
  Les assemblees generals d'accionistes tindran competència per tractar de qualsevol assumpte de la vida de la societat i deixaran fora de perill les exigències pròpies atribuïdes per Llei a la Junta General Ordinària i l'Òrgan d'Administració.
  Article 12.- Classes de Juntes
  Les juntes generals d'accionistes podran ser Ordinàries o Extraordinàries, i de primera o de segona convocatòria.
  Seran ordinàries les que se celebren anualment dins dels sis primers mesos de cada exercici per censurar la gestió social, aprovar, si escau, els comptes de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat.
  Seran extraordinàries les no compreses en l'apartat anterior.
  Seran de primera convocatòria les Juntes Generals que puguin celebrar-se a l'hora i en la data assenyalades, amb assistència de més del cinquanta per cent del capital subscrit amb dret de vot.
  Ho seran de segona convocatòria aquelles que tinguin lloc després de la primera convocatòria per no haver concorregut a aquesta el quòrum suficient i sense que, per a aquesta segona convocatòria sigui menester que hi hagi nou anunci quan en el de la primera va quedar prevista la segona amb quatre hores com a mínim d'interval. Els acords que adopti l'Assemblea en segona convocatòria, sigui quin sigui el capital en aquelles representat, seran vàlids i obligaran a tots d'acord amb els preceptes assenyalats en aquests Estatuts, deixant fora de perill els supòsits especials recollits en l'article 103 de la Llei de Societats Anònimes pel que fa a l’assistència i el quòrum per a adopció d'acords.
  Article 13.- Junta Universal
  Es considerarà vàlidament constituïda l'Assemblea, així com els acords en ella adoptats, tot i que no intervingués cap convocatòria, sempre que es trobin reunits tots els accionistes o la totalitat del capital social i els assistents acceptin per unanimitat la celebració de la Junta.
  Article 14.- Presidència i secretaria de les juntes generals
  La Junta General serà presidida pel President del Consell d'Administració. Actuarà com a secretari el que ho sigui del Consell d'Administració i, si no la persona, accionista o no, que designi la junta corresponent.
  Article 15.- Forma de deliberar i de prendre els acords
  El president serà qui dirigirà els debats.
  Només es podrà deliberar i votar sobre els assumptes inclosos en la convocatòria, o en l'ordre del Dia proposat i acceptat en la junta universal.
  En tota la resta, verificació d'assistents i dret d'informació de l'accionista, s'estarà al que estableix la Llei.
  Els acords de les Juntes Generals es prendran per majoria de vots presents o representats i deixaran fora de perill els supòsits especials previstos en l'article 103 de la Llei.
  Article 16.- Actes de les Juntes Generals
  De totes les decisions de la Junta General, s'aixecarà acta pel secretari, que serà aprovada per la pròpia Junta, a continuació d'haver-se celebrat aquesta. L'acta s'ha de fer constar en el llibre corresponent, amb la signatura del secretari i el vistiplau del president o qui el substitueixi, fent-hi constar també la seva aprovació.
 2. Del consell d'administració
  Article 17.- Nomenament
  El Consell d'Administració estarà format per set membres, dels quals un d'ells ocuparà el càrrec del president del Consell, i entre la resta de consellers es nomenarà un Conseller Delegat que tindrà atribuïda totes aquelles competències que li corresponen al Consell d'Administració amb excepció de les matèries reservades a aquest.
  Per ser nomenat membre del Consell d'Administració no es requereix la qualitat d'accionista.
  El càrrec de secretari pot recaure sobre persona aliena al Consell d'Administració, en aquest cas concorre a les deliberacions de l'Assemblea i del Consell a títol merament informatiu i d'assessorament, però no tindrà la facultat de vot.
  Si durant el termini per al qual van ser nomenats els membres del Consell de Administració, es produís una vacant, el Consell podrà designar d'entre els accionistes la persones que haurà de cobrir-la fins que es reuneixi la primera Junta General.
  Article 18.- Durada del càrrec
  Els consellers exerciran el càrrec per un període de cinc anys i podran ser reelegits indefinidament per períodes d'igual durada màxima. El nomenament tindrà efecte des de l’acceptació i s'haurà d'inscriure al Registre Mercantil.
  Article 19.- Destitució de càrrecs
  Els membres del Consell d'Administració podran ser destituïts en qualsevol moment mitjançant un acord pres per la Junta General d'Accionistes.
  Article 20.- Substitució de càrrecs
  El president serà substituït en les seves funcions pel conseller de més edat.
  Article 21.- Reunions del Consell
  Els membres del Consell d'Administració es reuniran en Consell tantes vegades com ho exigeixi l’interès de la societat i, almenys, un cop l'any, dins dels tres primers mesos de l'exercici econòmic, a fi de dur a terme el mandat legal establert a l'article 171 de la Llei.
  El Consell d'Administració es reunirà quan el convoqui el president, o qui en faci les funcions. La convocatòria es farà per carta adreçada pel president o qui el substitueixi als altres membres del Consell.
  El Consell d'administració degudament convocat quedarà vàlidament constituït quan concorrin a la reunió present o representats, la meitat més un dels components.
  El conseller que no pogués concórrer, podrà fer-se representar per un altre conseller, mitjançant carta adreçada al President o qui en faci les funcions.
  No obstant això, quedarà el Consell vàlidament constituït, sense necessitat de convocatòria, quan es trobin reunits la totalitat dels membres que el constitueixen i acceptin per unanimitat la reunió del Consell.
  Article 22.- Actes del Consell
  De les reunions del Consell d'Administració s'aixecarà acta, que serà aprovada pel propi consell en la mateixa reunió i, a continuació d'ella, serà inscrita al llibre corresponent amb la signatura del secretari i el vistiplau del president o de qui el substitueixi.
  Article 23.- Deliberació i adopció d'acords
  El president del Consell d'Administració serà qui dirigeixi els debats.
  Només es podrà deliberar i votar sobre els assumptes inclosos en la convocatòria o en l’Ordre del dia proposat i acceptat en la pròpia reunió.
  Els acords es prendran per majoria absoluta dels consellers concurrents a la reunió, i en cas que hi hagi empat decidirà el vot personal de qui sigui president.
  Article 24.- Facultats del Consell
  El Consell d'Administració podrà fer i dur a terme tot el que estigui comprès dins l’objecte social, així com exercitar totes les facultats que no estiguin expressament reservades per la Llei o per aquests Estatuts a la Junta General.
  En mode merament enunciatiu, corresponen al Consell d'Administració les següents facultats i tot el que en elles està relacionat, àmpliament i sense cap limitació:
  1. Acordar i dur a terme amb amplitud de facultats i sense limitacions en l'adquisició i alienació de béns immobles i drets reals; la constitució, modificació, l’extinció o la cancel·lació de qualsevol gravamen sobre els mateixos. Així com construir prou garantia davant l'entitat financera que, al seu torn, hagi garantit o avalat qualsevol operació de l'entitat o de les societats filials.
  2. Fer les operacions pròpies dels negocis de la societat, usant la signatura social.
  3. Fer cobraments i pagaments en nom de l'empresa.
  4. Obrir, seguir i cancel·lar comptes corrents i de crèdit en qualsevol establiment bancari, fins i tot el Banc d'Espanya, siguin aquests amb garanties personals o amb garanties reals, fent-hi l'ingrés i retirant-ne quantitats, signant talons, transferències, etc.
  5. Constituir o cancel·lar tota classe de dipòsits o fiances, fins i tot a la Caixa General de Dipòsits i al Banc d'Espanya.
  6. Lliurar, acceptar, endossar, avalar i negociar lletres de canvi, pagarés, xecs, resguards i qualsevol classe d'efectes mercantils o documents endossables.
  7. Donar o prendre béns de tota classe en arrendament.
  8. Nomenar i acomiadar empleats i dependents, fixant i pagant els sous i salaris.
  9. Retirar de correus, duanes, ferrocarrils o qualsevol centre, dependència o personal, embalums, paquets, valors, correspondència, despatxos i mercaderies.
  10. Concórrer a tota classe de concursos i subhastes, tant particulars com de l'Estat, Comunitats autònomes, província o municipi, amb plenitud de facultats per presentar proposicions, modificacions, fer licitacions a la plana, impugnar acords i resolucions o acceptar-los, obligant l'empresa. S'inclouen en aquest apartat les subhastes judicials.
  11. Concertar contractes de subministraments de gèneres del negoci amb particulars, l'Estat, comunitats autònomes, província o municipi i qualsevol persona o entitat.
  12. Cobrar i endossar lliuraments de la Hisenda pública o de les corporacions provincials, locals i autonòmiques.
  13. Concórrer a juntes de tota classe ostentant la representació de l'Empresa, constituir societats, subscriure accions, acceptar estatuts i subscriure les escriptures necessàries per a tal finalitat.
  14. Comparèixer davant tota classe de tribunals i autoritats i exercitar tots els drets i accions de la companyia, en qualsevol classe d'expedients o judicis que sigui, fins i tot contenciosos administratius; presentar tota classe de recursos, fins i tot el de cassació i revisió; desistir de qualsevol litigi, petició o recursos, transigir totes les qüestions; sotmetre a qualsevol classe d'assumptes de la societat al judici d'àrbitres o amigables componedors, atorgant poders a favor de procuradors o escriptures de compromís o de qualsevol classe que siguin, en ús de les facultats que en aquest número se'ls confereixen.
  15. Atorgar i signar documents públics i privats que exigeixin l'exercici de qualsevol de les facultats anteriors, sense cap limitació. Executar i, si escau, elevar a públics, els acords adoptats per la Junta General.
  16. Substituir en tot o en part les facultats que queden enumerades atorgant poders adaptats a favor de les persones que determinin.
  Article 25.- Retribució
  Els consellers percebran cada exercici econòmic, en concepte de participació en beneficis, una retribució que no pot excedir el cinc per cent dels beneficis líquids, un cop complerts els límits assenyalats per l'article 130 de la Llei de Societats Anònimes, i per l'article 3r, apartat 4t, de l'Ordre de 14 de febrer de 1978, sobre règim d'Entitats de Finançament.
 3. De la gerència
  Article 26.- Designació de Gerents
  A les immediates ordres del Consell d'Administració, aquest podrà designar un o diversos gerents, que tindran com a missió o facultats les que expressament se'ls assenyalin pel mateix.
  Article 27.- Renúncia o revocació del càrrec de gerent
  El gerent cessarà del càrrec per pròpia voluntat i renúncia o per revocació dels poders pel Consell d'Administració.
Títol IV

Exercici social i distribució de beneficis

Article 28.- Exercici Social
L'exercici econòmic de la societat s'acomodarà a l'any natural. Per tant, aquest tancarà els comptes el dia trenta-u de desembre de cada any. Per excepció, el ​​primer exercici social correspondrà des de la data d'inscripció de la societat al Registre Especial de Finançament del Banc d'Espanya, fins al trenta-u de desembre d'aquest any.
Article 29.- Distribució dels beneficis
En cas que s'acordi el pagament de dividends actius, previ compliment dels requisits i limitacions exigibles a l'entitat, la Junta General assenyalarà el lloc, el moment i la forma de fer-los efectius. La junta general d'acordar així mateix, les participacions a percebre pel personal directiu que no podrà ser superior en el conjunt al quinze per cent dels beneficis líquids.
Títol V

Disposicions finals

Article 30.- Arbitratge
Qualsevol discrepància que pogués sorgir entre els socis i la societat sobre interpretació i aplicació dels presents estatuts, serà sotmesa a l'arbitratge de Dret, seran nomenats els àrbitres d'acord amb la Llei especial en vigor deixant estalvis els supòsits de fur i procediment imperatius que preveu la Llei.
Article 31.- Renúncia de fur
Si els àrbitres no arribessin a dictar laude i s’hagués necessitat anar a la jurisdicció ordinària, els socis renuncien expressament al fur propi i se sotmeten als tribunals de Madrid.
 • President Don Víctor del Pozo Gil (Conseller no executiu)
 • Consellera delegada Sra. Mónica López Cea (Consellera executiva)
 • Consellers no executius Sr. Matías Rodríguez Inciarte Sra. Magda Sofía Salarich Fernández de Valderrama Don Javier Rodríguez - Arias Don Óscar Fernández de Llanos Don José Luis de Mora Gil-Gallardo Don Jesús Rodríguez Almarza (Independent). Don Francisco Javier Borrego Borrego (Independent).
Consellera delegada
Dª Mónica López Cea
Dir. Sistemes de la informació
D. Santos Díez González
Dir. Operacions
D. Miguel Álvarez Sánchez
Dir. Gral. Comercial I desenvolupament de negoci
D. Mariano Luengo Esteban
Dir. Riscos i Recuperacions
D. Juan Antonio Urrutia Mieza
Dirª. Financera, intervenció I control de gestió
Dª Olga Valls Santos
Dir. Legal i compliment
D. Jaime Murillo Guirao
Dir. Recursos humans
D. Vicente Aznar Planells
Dir. Big data i innovació
D. Carlos Clavería Rico
Dirª. Departament de Portfolio i Màrqueting
Dª. Alejandra Caldas González
Dir. Auditoria
D. Álvaro Toca Cuartas
Descarregar PDF

(és necessari tenir Acrobat Reader per visualitzar el document)

Canal de denúncies

Descarregar PDF

(és necessari tenir Acrobat Reader per visualitzar el document)