Financiera El Corte Inglés E.F.C., SA (a endavant Financera), amb la finalitat de dotar dels mitjans necessaris per a tramitar de manera àgil i eficaç les queixes i/o reclamacions dels seus clients, posa a la seva disposició un servei d'Atenció al Client.

Aquest Servei d'Atenció al Client té l'obligació d'atendre i resoldre les queixes i/o reclamacions presentades en un termini màxim de dos mesos a comptar des de la presentació de la mateixa en el Servei d'Atenció al Client i sempre que es formulin d'acord amb l’establert en el Reglament per a la Defensa del Client de Financera.

En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament o si transcorren més de dos mesos des de la presentació davant el mateix de la queixa i/o reclamació, i, sempre que s'hagi esgotat la via del Servei d'Atenció al Client de Financera, el reclamant podrà acudir al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya.

El procediment complet de formulació de queixes i/o reclamacions es troba en el text del Reglament per a la Defensa del Client de Financera.

Aquest Reglament està a disposició de tots els nostres clients a totes les oficines de l'entitat, així com a la secció Tauler d'Anuncis d'aquesta pàgina web.

Fulls de reclamacions

Hi a disposició dels consumidors i usuaris fulls de reclamacions als centres d'El Corte Inglés.
Pots consultar aquí la Normativa en matèria de transparència.