Primera

Informació general

Financiera El Corte Inglés EFC, S.A. (des d'ara Financera) és un establiment financer de crèdit, proveït de CIF: A81322448, inscrit al Registre Mercantil de Madrid: Tom 10.207, Secció 8a; del L. de S. Full M - 162.765, Foli 78 i al Registre d’EFC del Banc d'Espanya, amb el número 8.805 i subjecte a la supervisió del mateix. Tenen el domicili social al Carrer Hermosilla, 112. Madrid 28009.

Dades de l'entitat Supervisora:
Banc d'Espanya, amb domicili al carrer Alcalá, 50. 28004-Madrid.
Dades de contacte de Financera
E-mail: webfinanciera@elcorteingles.es
Telèfon: 913 779 779

Incidències i reclamacions:
Financera, amb la finalitat de dotar dels mitjans necessaris per tramitar de manera àgil i eficaç les queixes i/o reclamacions dels seus clients, posa a la seva disposició un Servei d'Atenció al Client..
Aquest Servei d'Atenció al Client té l'obligació d'atendre i resoldre les queixes i/o reclamacions presentades en un termini màxim de un mes a comptar des de la presentació de la mateixa en el Servei d'Atenció al Client i sempre que es formulin d'acord amb l’establert en el Reglament per a la Defensa del Client de Financera.
En cas de disconformitat amb el resultat del pronunciament o si transcorren més de un mes des de la presentació davant el mateix de la queixa i/o reclamació, i, sempre que s'hagi esgotat la via del Servei d'Atenció al Client de Financera, el reclamant podrà acudir al Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya.

Dades de contacte:

Servei d'Atenció al Client
Centres comercials del Grup d'Empreses El Corte Inglés
Telèfon: 900 818 283
Correu Electrònic: webfinanciera@elcorteingles.es
Els clients residents a Catalunya així mateix podran ser atesos respecte de qualsevol queixa o reclamació a la següent adreça física: c/Bolívia, 234 08028-Barcelona.
Titular del Servei d'Atenció al Client
Dña. Inmaculada Fernández Bermejo . C/ Hermosilla, 112. 28009 - Madrid.
Correu electrònic:servicioatencionclientes@elcorteingles.es
Servei de Reclamacions del Banc d'Espanya:
Banc d'Espanya Servei de Reclamacions c/ Alcalá, 48 Madrid 28014
Segona

Característiques del contracte

El contracte de Comerç i Servei Electrònic de l'Àrea Cliente de la Targeta de Compra El Corte Inglés té com a objecte regular les condicions d'accés a l'Àrea Cliente de la Targeta de Compra El Corte Inglés (d’ara en endavant “Àrea Cliente”), així com l'accés als productes i serveis que en cada moment ofereixi la Financera als seus clients a través d'aquesta Àrea Cliente.

El contracte tindrà una durada indefinida. L'accés al servei ofert per mitjà de l'Àrea Targeta El Corte Inglés, està supeditat a la vigència del Contracte de Targeta de Compra El Corte Inglés del Client.

A través de l'Àrea Cliente Targeta el Corte Inglés, el Client tindrà accés, entre d’altres, als següents serveis:

 • Consultar les compres realitzades amb la Targeta de Compra El Corte Inglés.
 • Consultar i imprimir els extractes emesos del Resum de Compres.
 • Consultar les operacions realitzades pels diferents mitjans de finançament oferts per la Financera.
 • Rebre les comunicacions que per aquest mitjà li dirigeixi la Financera.
 • Contractar els productes i serveis que la Financera posi a disposició del Client, en els termes i condicions que en cada moment s'ofereixin.

El servei ofert per mitjà d'aquest contracte, no tindrà cap cost per al Client llevat que s'estableixi el contrari.

El contracte se farà en castellà i en aquesta llengua es realitzaran les comunicacions que la Financera dirigeixi al Client durant la relació contractual, tret que les parts acordin una altra cosa.

El contracte es regirà per la legislació vigent a Espanya. La declaració de nul·litat o invalidesa, per part de jutjats i tribunals competents d'alguna, de les seves condicions no afectarà la validesa de la resta de les condicions establertes.

El contracte s'entendrà formalitzat en el domicili de: Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A., calle Hermosilla 112, 28009 Madrid.

Tercera

Subscripció i signatura del contracte de forma electrònica

Per a la contractació i generació electrònica del contracte de Comerç i Servei Electrònic de l'Àrea Cliente de la Targeta de Compra El Corte Inglés, així com per a la seva custòdia, a l'empara del que estableix l'article 25 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, es comptarà amb la participació i els serveis de LOGALTY SERVICIOS DE TERCERO DE CONFIANZA SL, amb CIF - B84492891. (D’ara en endavant “Logalty”).

Logalty enviarà tant al Client, com a la Financera, un certificat de la celebració del contracte així com del Contracte de Servei i Comerç Electrònic degudament signat electrònicament, mitjançant un format electrònic durador.

En cas que per causes tècniques o per cancel·lació del procés per desig del Client s'hagi interromput el procés de signatura, Logalty remetrà, bé per SMS al número de telèfon vinculat a aquest contracte, o bé per correu electrònic a l'adreça facilitada pel Client , un certificat en el qual consta que el procés no ha conclòs de manera satisfactòria.

El Client pot sol·licitar que se li faciliti còpia de tots dos documents en qualsevol dels Serveis d'Atenció al Client dels centres comercials del Grup El Corte Inglés o per mitjà de la següent adreça de correu electrònic: servicio_clientes@elcorteingles.es

Quarta

Desistiment

El Client disposarà d'un termini de catorze dies naturals comptats des del dia de la data de la celebració del contracte per a exercir el seu dret de desistiment. No cal que el Client al·legui cap motiu o causa al respecte.

Per a l'exercici d'aquest dret, el Client signant del contracte de servei i comerç electrònic, ha de comunicar la seva decisió per escrit a la Financera mitjançant correu electrònic adreçat a servicio_clientes@elcorteingles.es, o per qualsevol altre mitjà que permeti deixar constància de la seva recepció adreçada a:

Financiera El Corte Inglés, E.F.C., S.A. Servicio de Atención al Cliente, calle Hermosilla 112, 28009 Madrid.

L'entitat es troba sotmesa en matèria de transparència de les operacions i de protecció a la clientela, d'acord amb les operacions que realitza, a la següent normativa:

 • Llei 16/2011, de 24 de juny de contractes de crèdit al consum.
 • Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer.
 • Llei 22/2007, d'11 de juliol, sobre la comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
 • Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre condicions generals de la contractació.
 • Llei 22/2010 de 20 de juliol del Parlament de Catalunya (DOGC de 23 de juliol), del Codi de Consum de Catalunya.
 • Llei 16/2009 de 13 de novembre de serveis de pagament, desenvolupada per l'Ordre EHA / 1608/2010 de 14 de juny del Ministeri d'Economia i Hisenda.
 • Llei 2/2011, de 4 de març, d'Economia Sostenible.
 • Llei 3/1991, de 10 de gener, de competència deslleial.
 • Ordre EHA / 2899/2011, de 28 d'octubre, de transparència i protecció del client de serveis bancaris.
 • Ordre EHA / 1718/2010, d'11 de juny, de regulació i control de la publicitat dels Serveis i productes bancaris.
 • Ordre ECO / 734/2004, d'11 de març, sobre els departaments i serveis d'atenció al client i el Defensor del Client de les entitats financeres.
 • Ordre ECC / 2502/2012, de 16 de novembre, de procediment de reclamacions davant els Serveis de Reclamacions del Banc d'Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions.
 • Ordre EHA / 1608/2010, de 14 de juny, sobre transparència de les condicions i requisits d'informació aplicables als serveis de pagament.
 • Circular del Banc d'Espanya 6/2010, de 28 de setembre, a entitats de crèdit i entitats de pagament, sobre publicitat dels serveis i productes bancaris.
 • Circular 5/2012, de 27 de juny, del Banc d'Espanya sobre transparència dels serveis bancaris.
 • Decret 123/2008 d'1 de juliol del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i Departament de Cultura del País Basc (B.O. País Basc de 16 de juliol), sobre els drets lingüístics de les persones consumidores i usuàries.
 • Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries.
 • Directiva 2008/48 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'abril, relativa als contractes de crèdit al consum i per la qual es deroga la Directiva 87/102 / CEE del Consell.
 • Directiva 2007/64 / CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 13 de novembre, sobre serveis del mercat interior, per la qual es modifiquen les Directives 97/7 / CE, 2002/65 / CE, 2005/60 / CE i 2006/48 / CE i per la qual es deroga la Directiva 97/5 / CE.
 • Directiva (UE) 2015/2366 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 25 de novembre de 2015 sobre serveis de pagament en el mercat interior i per la qual es modifiquen les directives 2002/65 / CE de 2009/110 / CE i 2013/36 / UE i el Reglament (UE) no 1093/2010 i es deroga la Directiva 2007/64 / CE amb efectes a partir de 13 de gener de 2018.
 • Reglament (UE) 260/2012, del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de març, pel qual s'estableixen requisits tècnics i empresarials per a les transferències i els deutes domiciliats en euros, i es modifica el Reglament (CE) 924/2009.

En els crèdits al consum, als quals sigui aplicable el que disposa l'article 8 de la Llei 16/2011, les entitats de crèdit estan obligades a lliurar al consumidor, amb caràcter gratuït i abans de la celebració del contracte, si aquest així ho sol·licita, un document amb totes les condicions del crèdit, com a oferta vinculant, que mantindrà durant un termini mínim de catorze dies naturals des del seu lliurament, llevat que hi hagi circumstàncies extraordinàries o no imputables.

Així mateix, serà el jutge competent per a qualsevol disputa judicial derivada d'aquest contracte el que determini la legislació vigent en cada supòsit.